Back to search

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Amerika i våre hjerter? USA-innflytelse i norsk samfunnsutvikling etter annen verdenskrig - Et prosjekt under Forum for Samtidshistorie

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Number:

158448

Project Period:

2004 - 2008

Location:

Akademisk kunnskap om amerikansk betydning for norsk samfunnsutvikling etter den annen verdenskrig er mangelfull. Det overordnete målet er å studere den amerikanske innflytelsen i Norge, via en rekke enkeltprosjekter som i varierende grad overlapper hvera ndre. Spesielt vil fokus rettes mot de siste 30 årene som har vært preget av økonomisk og politisk nyorganisering nasjonalt og internasjonalt. Mens innflytelsen på norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk har vært åpenbar og grundig kartlagt gjennom en rekke analyser, er andre fenomener i Norge lite belyst med tanke på USAs innflytelse. Forbrukersamfunnet, framveksten av en ny offentlighet, feminisme, politikkens endrete innhold, kollektive og sosiale bevegelser, sosio-økonomiske forandringer, velferdsstaten s utvikling og framveksten av et postindustrielt samfunn er alle samfunnsaspekter det er relevant å undersøke. En har utarbeidet et felles prosjekt, som bygger bro mellom sosialhistorie, begrepshistorie og internasjonal historie og som samtidig videreføre r et tradisjonelt historisk forskingsfelt; den politiske historien. Et sentralt spørsmål er om de omfattende endringsprosessene en har vært vitne til de siste tiårene først og fremst er et resultat av amerikansk innflytelse, eller om de avspeiler en allme nn utvikling i vestlige land. Prosjektet er plassert innenfor rammen av det nyopprettede Forum for Samtidshistorie (FoSam).

Funding scheme:

ISP-Institusjonsforankrede strategiske prosjekt

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project