Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Endocrine disrupters (ED): Risk assessment for food quality and animal health

Awarded: NOK 12.4 mill.

Akkumulering av hormonhermere i miljøet og overføring av disse stoffene til til dyr og mennesker er fokus for stadig større oppmerksomhet. Dette forskningsprogrammet retter oppmerksomheten mot dette problemkomplekset ved å undersøke mulige helseskadelige effekter ved biomakkumulering i vev som brukes til humant konsum. Spesielt fokus vil rettes mot biologiske funksjoner som reguleres av hormoner, som reproduksjon og immunfunksjon. Man vi bruke eksponering med lave, miljørelevante doser av hormonhermere s om påvirker ovennevnte kroppsfunksjoner og utviklingen av disse i fosterperioden og ved eksponering in vitro i cellekulturer. Programmet vil undersøke effekter av PCB, bromerte falmmehemmere og definerte blandinger av hormonhermere relevante for marine n æringskjeder. Programmet vil bidra til kompetanseoppbygging og nettverksbygging innen mattrygghet, dyrehelse og risikovurdering i forbindelse med miljøforurensning. Det er etablert bredt samarbeid med andre forskningsprogrammer, blant annet FIRE (EU-prosjekt og REPROSAFE) (Svensk forskningsprogram)

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land