Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Den bekvemmelighetsorienterte konsument: særtrekk, holdninger og forbruk av sjømat.

Awarded: NOK 1.7 mill.

Forbruk av hurtigmat, ferdigmat og bekvemmelige matprodukter er i sterk vekst. Tilbudet av fisk- og fiskeprodukter innen dette produktsegmentet er lite, og vår kunnskap om dette markedet er begrenset. Prosjektet har som formål å øke vår kunnskap om de bek vemmelighetsorienterte forbrukerne: deres identitet, holdninger, livsstil og forbruksmønster. Fokus vil være mot holdninger til og kjøp/forbruk av bekvemmelig middagsmat – herunder fisk og fiskevarer. Hovedundersøkelsen vil bli gjennomført som en represen tativ spørreundersøkelse av norske forbrukere mellom 20 og 70 år med ulik familie- og livssituasjon, inntekt, bosted osv. Resultatene vil bli bearbeidet ved hjelp av multivariat dataanalyse som klyngeanalyse, faktoranalyse, regresjon og strukturanalyse. V år teorigrunnlag vil være basert på eksisterende markedsforskning på bekvemmelighet, forskning på opplevd kvalitet og tilfredshet, samt nyere sosialpsykologisk forskning som modeller sammenhengene mellom holdninger, motivasjonsvariable og faktisk atferd. I vårt arbeide vil vi videreutvikle vårt samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskere innen forbrukeratferd. Prosjektet vil også være et viktig utgangspunkt for flere hovedfagsoppgaver ved Norges fiskeri høgskole, og som grunnlagsmateriale i vår undervisning i forbrukeradferd på fisk og andre næringsmidler.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project