Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Skolebasert utvikling i skolen: mellom sentral styring og lokal frihet.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Tre ulike styrings- og utviklingsstrategier gjør seg gjeldende i den norske grunnskolen. Den mest framtredende er en sentralt styrt reformstrategi som forsøker å styre og forbedre skolen gjennom departementets regler og forskrifter, spesielt gjennom nasjo nale læreplaner. Den andre er en desentralisert, skolebasert utviklingsstrategi hvor skolenes egne initiativ og lærerenes kreativitet får utfolde seg. Parallelt med desentraliseringen er det innført målstyring og resultatvurdering som et "ris bak speilet" . Den tredje hovedstrategien er en nyliberalistisk konkurranseorientering mellom skolene der den enkelte skoles kvalitet offentliggjøres, og hvor elever og foreldre fungerer som kunder i et marked hvor de fritt kan velge skole. Prosjektet tar sikte på å undersøke hvordan disse tre styringsstrategiene, som lever side om side i dagens skole, nedfeller seg i det skolebaserte utviklingsarbeidet ved den enkelte skole, og hvilke tilpasninger lærere gjør til den nye åpenheten i skolen. Problemstillingene er fo r det første hvordan det skolebaserte og lærerinitierte utviklingsarbeidet i skolen fungerer i forhold til en sentralstyrt, nasjonal læreplan, og for det andre hvordan det nye vurderings-regimet med offentlig tilgang på skolenes resultater og økt konkurra nse mellom skoler nedfeller seg i skolenes utviklingsarbeid, i lærerens undervisningsarbeid og i elevvurderingen. Den første problemstillingen belyses gjennom kasusstudier av utviklingsprosjekter ved 12 skoler, organisert som mastergradsprosjekter. Den an dre problemstillingen undersøkes gjennom kasusstudier av fire ungdomsskoler der hvert kasus består av et lærerteam, foreldrerepresentant, leder og en kommunal representant. I tillegg vil det bli utført en surveystudie.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project