Back to search

PSYKISK-Psykisk helse

Psykobiologiske faktorers betydning i utredning og behandling av pasienter med inflamtorisk tarmsykdom

Awarded: NOK 2.3 mill.

Prosjektet, som er en utvidelse av tidligere prosjekt, foretar undersøkelse av utvidete psykobiologiske markører hos en undergruppe av pasientene. Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) omfatter i hovedsak ulcerøs colitt (UC) og Mb Chron (CD). Etiologien er ukje nt, men immunologiske og endokrinologiske mekanismer ser ut til å være sentrale. Det er kjent at langvarig stressnivå kan påvirke forløp av IBD, men psykobiologisk forskning er lite undersøkt ved IBD. HPA aksen er sentral ved psykososialt stress, og en ha r trolig subgrupper med henholdsvis lav og høy HPA respons til stress (langsom vs rask habituering til stress). Stress virker også via symptiske-binyremarg-systemet, via noradrenalin og adrenalin. Disse to systemene har forskjellig habituering til stress. Personlighetsvariabler og tidligere erfaringer vil også påvirke stressresponsen. Stress fører til mobilisering av immunologiske celler og cytokiner som kan være av betydning for forløp av IBD. Ved hjelp av stressparadigmer, blodprøver av stresshormoner, kliniske stressrelaterte fenomen som hjerterate, og ERP (kognitive, affektive, stress og frykt paradigmer) vil prosjektet belyse disse faktorenes betydning i utredning og behandling av IBD, og karakterisere forekomst av mulige psykobiologiske sårbarhetsf aktorer ved IBD. Studien vil gi viten om psykobiologiske faktorers betydning for utredning, og behandling av IBD.

Funding scheme:

PSYKISK-Psykisk helse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project