Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

NINA, NIBR og NIKU: Friluftsliv i endring.

Awarded: NOK 6.3 mill.

Programmet prioriterer forskning om friluftsliv i et nærmere avgrenset, tettstedsnært friluftsområde, og vil ha prosjektaktiviteter innenfor følgende temaer: Friluftslivets effekter og goder Programmet vil framskaffe forskningsmessig dokumentasjon av sammenhenger mellom utøvelse av friluftsliv og fysisk form, psykisk helse, trivsel eller livskvalitet. Videre studier av friluftslivets effekter på natur- og kulturmiljø vil også kunne bli gjenno mført. • Friluftslivets arealer og ressurser Programmet vil fokusere på hvilke vilkår hverdagsfriluftslivet har i by- og tettstedsnære områder, inkludert kystarealer og skog nær store befolknings-konsentrasjoner. Programmet belyse planlegging, forvaltning og sikring av friluftsområder. • Friluftsliv for spesielle grupper Vi har i dag god oversikt over den ”vanlige” voksne befolkningens friluftsliv. Det er imidlertid lite kunnskap om friluftslivsvaner og hvilken betydning og mening friluftsliv har for grupper som barn og ungdom, ulike minoritetsgrupper og eldre. Disse grup pene prioriteres. Hvorvidt det eksisterer kjønnsmessige forskjeller i utøvelse og betydning av friluftsliv bør også kunne studeres nærmere. Som en tverrgående dimensjon i programmet skal det legges vekt på friluftslivet som del av sosio-økonomiske, kulturelle og ressursmessige endringsprosesser, der en søker å identifisere effekter for friluftslivet av sosio-økonomiske, kulturelle og ressursm essige endringer i samfunnet.

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project