Back to search

PSYKISK-Psykisk helse

Anorexia nervosa: Pasientens opplevelse

Awarded: NOK 1.7 mill.

Formål: Med basis i pasienters subjektive erfaring, beskrive variasjon og utvikle teoretiske modeller ("begrepskart") for å forstå psykologiske kvaliteter av sentral betydning for sekundær og tertiær forebygging og klinisk behandling av spiseforsty rrelsen anorexia nervosa (AN). Undersøkelsestema: 1. Livet med AN (oversikt). 2. Kroppsbildeforstyrrelser. 3. Affektregulering. 4. Kognisjon. 5. Kontroll. 6. Ritualer. 7. Diagnosen AN. 8. Endringsmotivasjon. 9. Behandling i spesialisthelsetjenesten. - Behandling ved Modum Bad. Design: "Pasienten-som-ekspert-perspektiv", triangulert, kvalitativt, empirisk fenomenologisk, noe Grounded Theory. Datainnsamling: - Steg 1: Heterogent utvalg m. datametningskriterium (dmk) max n=20, informantsentrert intervju for eksplorerende å fange variasjon. - Steg 2: Flere strategiske, homogene utvalg m. dmk max n=20 i hvert, tematisk fokusert intervju for mer konfirmerende å studere dybde. - Steg 3 : Drøfting av resultater med eksperter (inkl. pasienter). Informanter: Kvinner i alder 18-35 år, behandlet i Norge for langtkommet AN (DSM IV). Dataanalyse: Elektronisk (QSR-N*Vivo), empirisk fenomenologisk tekstanalyse, noe Grounded Theor y, av ordrett transkriberte lydopptak. - Steg 1: <.zeta.>pen tematisk koding. - Steg 2: Aksial, selektiv og konfirmerende koding for prøving av fenomenbeskrivelser, modeller og påstander. - Steg 3 kodes ikke. Etisk vurdering: Helsinkid eklarasjonen følges. REK søkes. Vitenskapelig, faglig verdi: Brukernær, klinisk anvendbar kunnskap om sentrale psykologiske mekanismer for forebyggende og kurativ behandling av AN, inkludert en serie empirisk funderte modeller ("begrepskart") for senere utvikling av mer effektive tiltak.

Funding scheme:

PSYKISK-Psykisk helse