Back to search

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Evaluering av tymus spesifikk serin protease som et kandidatgen for utvikling av type 1 diabetes og andre autoimmune sykdommer

Awarded: NOK 1.7 mill.

Prosjektet ønsker å undersøke hvorvidt tymus spesifikk serin protease (PRSS16) genet er involvert i utviklingen av type 1 diabetes og andre autoimmune sykdommer som myastenia gravis, cøliaki og systemisk lupus erythematosus. Det foreligger en rekke indisi er på at dette er tilfellet. PRSS16 genet har vist redusert uttrykkelse i tymus hos NOD mus (diabetes-dyremodell), samt hos andre autoimmun disponerte mus, sammenliknet med normale musestammer. I tillegg er genet lokalisert i et genområde som viser sterk assosiasjon til type 1 diabetes. Tilsvarende assosiasjon til dette område ser også ut til å forekomme i cøliaki og SLE. Noen spleisevarianter av PRSS 16 har vist seg å forekomme med økt frekvens i tymus hos myastenia gravis pasienter. Alle disse funnene impliserer at PRSS 16 er involvert i utviklingen av autoimmune sykdommer. Prosjektets mål er knytte disse indisiene til genetiske polymorfismer og avdekke hvorvidt varianter av PRSS 16 genet påvirker risiko for autoimmunitet. Ved hjelp av en kombinasjon av genetiske assosiasjonsstudier av potensielle regulatoriske polymorfismer og funksjonelle studier av genreguleringen, ønsker prosjektet således å studere hvorvidt regulatoriske variasjoner i PRSS16 genet er koblet til risiko for sykdomsutvikling.

Funding scheme:

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project