Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Transformasjoner i norrøn økonomi

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Number:

160420

Application Type:

Project Period:

2004 - 2008

Funding received from:

Location:

Subject Fields:

Spørsmål om ekvivalering, dvs. spørsmål om når, hvor og hvordan ting gjøres "like" slik at bytte kan finne sted, har vist seg å være fruktbare for å synliggjøre ulike verdier i et samfunn. Likeledes har det vist seg hensiktsmessig å løse opp dikotomien me llom på den ene siden gaver/gavebytte og på den andre siden varer/varebytte, og anerkjenne at begge fomer for bytte eksisterer side om side i de fleste samfunn. Samme gjenstand beveger seg mellom disse bytteformene, transformeres underveis og punktuerer u like typer relasjoner. Gjenstander eller "ting" trenger ikke i en slik sammenheng å begrenses til å bety materielle objekter. Det virker tvert imot hensiktsmessig å rette oppmerksomheten mot alt som sirkulerer, der også immaterielle størrelser som ære, pr estisje, ry, vanry eller skam inngår som sentrale elementer. Gjennom å rette oppmerksomheten mot ekvivaleringsprosesser i det norrøne området på 1100- og 1200-tallet, er prosjektets målsetning å øke forståelsen av den økonomiske rasjonaliteten i perioden . Problemstillingene dreier seg for det første om tid og potensiell endring: <i>når</i> beskrives hvem å kunne bytte hva med hvem? For det andre står et romlig perspektiv sentralt: <i>hvor</i> skildres bytte å kunne finne sted? For det tredje skal utveksl ingens form vies oppmerksomhet: <i>hvordan</i> karakteriseres bytte å ha artet seg? Kildematerialet fra perioden består hovedsakelig av sagaer og lover, og tekstene som vil være prosjektets primære kilder må velges ut fra kriterier som gjør dem egnet til å svare på spørsmål om kronologi og geografi spesielt.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project