Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Tuberkulose i Nord-Norge ca. 1900 - 1960: Forebygging og erfaringer av sykdom i et komparativt perspektiv

Awarded: NOK 2.2 mill.

Prosjektet vil undersøke bekjempelsen av tuberkulose i Nord-Norge (Finnmark, Troms og Nordland) 1900-1960, samt analysere hvordan denne kampen ble erfart av de sykdomsrammede. Tuberkulosedødeligheten var lenge høyere i Nord-Norge enn i sør i første halvde l av 1900-tallet. Særlig i Finnmark var den høy også i internasjonal sammenheng. Kunnskap om sykdommens utvikling og dens bekjempelse i denne landsdelen er imidlertid mangelfull. Prosjektet vil, gjennom å kartlegge sykdommens utvikling i Nord-Norge og ana lysere dens bekjempelse og de sykdomsrammedes erfaringer, gi kunnskap om årsaksforholdene for sykdommens utvikling og danne et grunnlag for nasjonal og internasjonal komparasjon. Sentrale tema er relasjonen mellom etnisitet og sykdomsbekjempelse/-erfaring er, og sykdomsforståelser, samt en internasjonal komparasjon av sykdomsutvikling og -bekjempelse. Hovedaktørene er ulike frivillige organisasjoner, legestanden og de relevante lokale, regionale og nasjonale myndighetsinstansene.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project