Back to search

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker

Awarded: NOK 3.3 mill.

UPS-forprosjektet har dokumentert at det er behov for å tilrettelegge og utvikle underholdende programvare for mennesker med sammensatte lærevansker, og at målgruppen ønsker tilgang til den samme programvaren som befolkningen ellers. Følgende problemstill ing er et viktig resultat av forprosjektet: Er det mulig å tilfredsstile kravene til universell utforming, samtidig som man ivaretar det kommersielle markedets behov for produkter med høy underholdningsverdi? Forprosjektet har synliggjort behovene, men ikke avledet brukerkravene. Derfor er det nødvendig å konkretisere brukerkravene, samt å foreta en systematisk gjennomgang av dataspill med bakgrunn i disse kravene. Med basis i denne gjennomgangen vil det bli u tviklet verktøy og/eller samarbeidsforhold som gjør det mulig å tilrettelegge disse produktene. Vi ønsker å etablere en slik tilretteleggingsaktivitet som et nytt forretningsområde både nasjonalt og internasjonalt. Hovedmålet er å utvikle og tilrettelegge inkluderende programvare. For å oppnå dennne målsetningen er det også nødvendig å utvikle ny programvare, som er tilpasset målgruppens spesielle behov. vår forståelse av universell utforming er således kravet om e n inkluderende programvare, enten utgangspunktet er tilrettelegging av ”vanlig” programvare eller utvikling av ny spesialutviklet programvare, som befolkningen forøvrig også synes det er morsomt å bruke. Prosjektet vil dermed bidra til å fremme integrer ingen av målgruppen i samfunnet.

Funding scheme:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk