Back to search

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Tiltaksforskning - langsiktige perspektiver, sosiale ulikheter og kjønn: Frukt og grønt i 6.

Awarded: NOK 2.5 mill.

Den helsemessige positive effekten av et kosthold rikt på frukt og grønnsaker er godt dokumentert. Undersøkelser viser imidlertid at nordmenn knapt spiser halvparten av det som anbefales. Videre ser vi at det skjer en markert reduksjon i inntak av frukt o g grønnsaker i løpet av ungdomsperioden. Prosjektet er et skolebasert tiltaksprogram med målsetning om å øke skolebarns og deres foreldres inntak av frukt og grønnsaker. En intervensjon, bestående av abonnementsordningen Skolefrukt, et omfattende undervi sningopplegg i heimkunnskapstimene samt månedlige nyhetsbrev til foreldrene, ble gjennomført i skoleåret 2001-02. 38 tilfeldig valgte skoler fra Telemark og Hedmark ble tilfeldig fordelt på en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe etter at de hadde sagt ja t il å delta i prosjektet. Elever på 6. klassetrinn og deres foreldre deltok i en forundersøkelse (høsten 2001) og to etterundersøkelser (våren 2002 og våren 2003). Foreløpige resultater viser at intervensjonselevene fram til første etterundersøkelse hadde en klar økning i samlet inntak av frukt og grønnsaker, mens en nedgang ble observert for kontrollgruppeelevene. Som del av postdokprosjektet vil en tredje oppfølgingsundersøkelse bli gjennomført våren 2005. Samtidig vil en kvalitiativ intervjuundersøkel se bli gjennomført blant deltakende elever (9.-10. klassinger) for å framskaffe informasjon som kan bidra til en utdypende fortolkning av de kvantitative funnene.

Funding scheme:

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project