Back to search

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Betydningen av interleukin (IL)-10 ved inflammasjon og aterosklerotisk hjerte- karsykdom

Awarded: NOK 2.1 mill.

Hypotesen, som bl.a. baserer seg på egne originale funn, er at immunologiske og inflammatoriske mekanismer spiller en viktig patogenetisk rolle ved utvikling av koronar ischemisk hjertesykdom, både ved å påskynde den aterosklerotiske prosessen, og ved å m ediere utvikling av plakkruptur. Prosjektet vil studere hvordan det anti-inflammatoriske cytokinet interleukin-10 påvirker faktorer som er avgjørende for plakkstabilitet slik som matrix nedbrytende enzymer og graden av apoptose av skumceller og makrofager . Prosjektet vil videre studere hvordan IL-10 påvirker lipidomsetningen, og hvordan samspillet mellom IL-10 og kjernereseptorer (PPARs og LXRalfa) påvirker lipidhomeostasen. Studiene vil bli gjort i makrofagcellelinjer og på leukocyttsubpopulasjoner fra p asienter med aterosklerose, men også ved bruk av genetisk manipulerte mus. Bl.a. vil cDNA mikromatriser bli brukt som screening verktøy, og vha siRNAs teknikk vil vi spesifikt studere effekter av aktuelle kandidatgener involvert i sykdomsprosessen. Prosje ktet tar utgangspunkt i at immunologiske prosesser kan spille en viktig patogenetisk rolle hos pasienter med aterosklerose og koronarsykdom. Prosjektet vil kunne kaste lys over nye patogenetiske mekanismer ved utvikling av hjerte- og karsykdom og vil på l engre sikt kunne danne grunnlag for nye former for terapi i denne pasientgruppen. Forskningsprosjektet inngår i et større tematiske satsningsområde ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Funding scheme:

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project