Back to search

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Stamceller fra voksen hjerne - ny behandling mot Parkinson sykdom

Awarded: NOK 1.4 mill.

Parkinsons sykdom skyldes at dopaminproduserende nerveceller i hjernen dør. Behandlingen i dag er rettet mot symptomlindring, men en har forsøksvis implantert nerveceller fra humane fostre. Nyere forskning har imidlertid oppdaget umodne stamceller i den v oksne hjerne, og forskningsgruppen har gjennom et samarbeid med Karolinska Sjukhuset klart å isolere stamceller fra ventrikkelveggen i hjernen til voksne pasienter, og vist at disse kan utvikles til funksjonsdyktige nerveceller som kommuniserer med hveran dre. Hovedmålet er å utvikle en teknikk der stamceller fra hjernen til voksne mennesker kontrollert kan isoleres, dyrkes og påvirkes til å bli dopaminproduserende nerveceller. Humane stamceller vil bli dyrket sammen med benmargsceller fra kraniet samtidi g som kjente vekstfaktorer tilsettes for å indusere dopamin-produksjon. Stamceller og benmargsceller høstes fra vev som vanligvis kasseres i forbindelse med nevrokirurgiske inngrep. Prosjektgruppen vil utnytte funksjonelle studier med patch-clamp/konfokal mikroskopi og immunhistokjemi til å påvise funksjonen til nervecellene. På sikt kan dette åpne for å høste stamceller ved minimal invasiv kikkhullskirurgi og deretter transplantere tilbake igjen dopaminproduserende nerveceller til pasienten. Dette kan bi dra til en helt ny behandling mot Parkinsons sykdom, som eliminerer etiske betenkeligheter ved bruk av fosterceller og som åpner for autotransplantasjon.

Funding scheme:

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project