Back to search

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Regulation of Protein Kinase C (PKC) membrane targeting and PKC-mediated activation of phosphatases

Awarded: NOK 1.9 mill.

Protein Kinase C (PKC) familien består av 10 serin-threonin kinaser med viktige roller i ulike cellulære funksjoner som differensiering, apoptose, mitogenese og cellevekst. PKC aktivitet er nøye regulert gjennom fosforylering, konformasjonsendring og memb ran binding. Membranbinding og aktivering er igjen nøye balansert gjennom aktivering av fosfataser som kontrollerer at cellene går gjennom normal vekst og ikke transformers. Endret PKC aktivitet vil føre til endret substrat aktivering og har vært knyttet opp mot ukontrollert cellevekst. Det er noe uklarhet rundt hvilke PKC spesifikke mål i cellen som bidrar til dette, men nye funn støtter hypotesen om at PKC aktiverer fosfataser nødvendige for normal celledeling. De mange PKC isoformene har overlappende funksjoner og det har vært vanskelig å finne PKC substrater siden en ikke har hatt godt nok verktøy til å studere dette. For å bestemme hvilken rolle PKC har som vekst regulator er det derfor viktig å utvikle nye metoder og reagenser som gjør at en kan s tudere PKC isoform spesifikk signalering direkte. Prosjektet har som hensikt å identifisere PKC substrater ved bruk av ny fluoresens teknikk og kjemisk genetikk og vil være et meget viktig ledd i kartleggingen av PKC sin rolle i cellevekst.

Activity:

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Funding Sources