Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Skrapesjuke Nor98

Awarded: NOK 15.7 mill.

Den atypiske formen av skrapesjuke som betegnes Nor98-typen og som til nå er påvist i vel 20 besetninger i Norge synes å han en annen opptreden enn klassisk skrapesjuke. Sjukdommen representerer en stor utfordring både for næring og forvaltning. Gjennom d ette prosjektet tar en sikte på å fremskaffe nødvendig kunnskap rundt sjukdomsutvikingen og muligheten for smitte i og mellom besetninger. I delstudie 1 vil en følge videre sjukdomsutvikling i en besetning med påvist skrapesjuke Nor98. De 79 eldste dyrene i besetningen blir beholdt og gården blir omgjort til forsøksgård. Dyrene følges opp m.h.p kliniske symptomer og alle dyr som dør eller bl ir avlivet (ved høy alder) blir obdusert og analysert for skrapesjuke. I delstudie 2 vil det bli gjennomført en epidemiologisk studie (kasus-kontroll) med sikte på å kartlegge risikofaktorer (kontakt mellom besetninger, fôring m.m) for skrapesjuke Nor98. I alt 40 besetninger med Nor98 og 120 kontrollbesetninger i inkluderes i studien. Det blir sendt ut spørreskjema. Studien baserer seg på tilsvarende studier som tidligere er gjennomført for klassisk skrapesjuke. I delstudie 3 vil det bli foretatt oral poding av lam med skrapesjuke. Nor98-materiale. Lammene vil observeres og avlives etter 1-3 år. Det blir tatt ulike prøver både underveis og ved obduksjon. Studien innebærer også ulike laboratorieforsøk for karakter isering av Nor98-prionproteinets oppbygning og egenskaper.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land