Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Logistikk transport levende dyr - lavere transportkostnader, god dyrevelferd og prima kjøttkvalitet.

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

161822

Application Type:

Project Period:

2004 - 2008

Organisation:

Location:

Norsk kjøttbransje står overfor et sterkt økende kostnadspress. Mange og små enheter i primærproduksjonen og lange transportavstander bidrar til høye transportkostnader. Slaktelinjene utnyttes i for liten grad på grunn av overkapasitet på slakting i brans jen. Strukturrasjonaliseringen pågår kontinuerlig i hele verdikjeden og kjøttproduksjonen er avhengig av å kunne ta ut gevinstene og begrense skadevirkningene av lengre transportavstander med hensyn til dyrevelferd og kjøttkvalitet. Forholdet ved opplasting, a ntall stopp på kjørerutene, avstander, klima, veikvalitet, losseforhold og oppstallingstid på slakteriet er viktige faktorer. Større slakterier og arbeidsdeling mellom ulike anlegg har gjort forholdene mye mer kompliserte og øket behovet for å utvikle driftsikre, mindre personavhengige, effektive og anvendelige hjelpeverktøy for driftsplanlegging. Kjøttbransjen har også behov fo r å dokumentere dyrevelferden i forhold til krav i regelverket, og for videre utvikling kunne dokumentere sannsynlige konsekvenser av endringer for beslutningstakere, forvaltning og politikere. Det finnes ingen kommersielt tilgjengelige løsninger som dekk er bransjens behov for en tverrfaglig tilnærming som tar hensyn både til økonomi, dyrevelferd og kjøttkvalitet.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project