Back to search

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Møte mellom kulturar: HIFO-seminaret 2004

Awarded: NOK 99,999

Hovedsesjonen på HIFP-seminaret i Ålesund 2004 blir Kulturmøte og kulturkonflikt, tentativt mynta ut i to tema: 1. Tilhøvet mellom USA og Europa, og 2. Kulturelle møte i mellomalder og tidleg nytid. Av i alt ni del-/parallell-sesjonar har to mellomalderen som kronologisk ramme: Ein går inn i økonomisk/politisk historiske felet, med empirisk feste i Giskegodset på Sunnmøre. Den andre har ein sosialhistorisk profil - "Marginale grupper i middelaldersam funnet; Norge og Norden mot en europeisk bakgrunn". En industrihistorisk sesjon har overskrifta "Konsernbygging, kompetanse og konkurranse - norsk industri etter ca 1970". Ein sesjon, arrangert i Ørsta/Volda, vil ta opp problem innan skriftkultur- og medi ehistorie. Vidare blir det delsesjonar innan desse tematiske rammene: Ein fagdidaktisk ("Ein historiefri skole?"), ein går inn i det formidlingstematiske, ein tek opp nye opningar innan IKT i historiefaget, ein er profilert mot forsking og forskingsvilkår i museumsetaten, og endeleg enin sesjon under fellesetiketten "latinamerikansk historie". Hovedsesjonen er blir organiser og førebudd av HIFO sitt sentralstyre. Delsejonane er administrerte av HIFO-Nordvestlandet, som også er teknisk arrangør. Av dei ni delsesjonane er fem på det næraste ferdig førebudde med undertema og innleiarar, dei fire a ndre er under førebuing.

Funding scheme:

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project