Back to search

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

EU-forprosjekt STREP: MOSESS Mobile Services for Safety and Security on Ships

Awarded: NOK 47,547

Project Number:

162024

Project Period:

2003 - 2004

Location:

Prioritering av sikringsdelen innen sikkerhetsbegrepet (security) har økt etter 11 september 2001. Nye IMO regler som tillegget om sikring til SOLAS 74 – kapittel XI - samt i ”International Ship and Port Facilities Security Code (ISPS), krever at rederien e må ha ”Company Security Officer”, mens skipene må ha ”Ship Security Officer”. Det kreves videre sikringsvurderinger av skip mht konstruksjon, styringssystemer, skipsruter, kunnskaper om farer og trussler og som adresserer hvert av de 3 MARSEC sikringsni våene. Basert på disse vurderingene skal det utarbeides omfattende sikkerhets- og sikringsplaner som skal sertifiseres av ”Recognized Security Organization”. Hvert skip skal være sertifisert innen 01.07.04. Planer og sertifisering omfatter bl.a. arbeidspr osesser, tilsyn og kontroll, utstyr og personellkvalifikasjoner. Det er videre krav til loggføring av sikkerhets-og sikringsrelatert informasjon. RC deltar i et internasjonalt konsortium som gjennom en FW6/IST/STREP-prosjektsøknad vil utvikle nye mobile tjenester (for mobile arbeidere) som understøtter iverksettelsen av sikkerhets- og sikringsregelverket i SOLAS og ISPS. Sluttproduktet blir et skal erbart intelligent datasystem for alle tjenestenivå med integrerte safety/security regler og prosedyrer. Avhengig av MARSEC-nivåer, sikkerhet vs sikring, skipsruter, personell, funksjoner som skal utføres etc, aksesserer mobile PDA-enheter lett systemet s databaseløsninger. Systemet håndterer informasjonsflyten mellom skip/rederi, samt dokumentasjon/logg og formidling av nødvendige opplæringsbehov. Se også vedlegg 1.

Funding scheme:

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project