Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Den samiske mannsrollen i endring - hva skjer med overføringen av verdier fra fedre til deres sønner? (stud.stip)

Awarded: NOK 89,999

Endringene i det samiske samfunnet og storsamfunnet de siste 50 år gjør at tradisjonelle former for oppdragelse og verdioverføring er vanskelig å opprettholde. De fleste menn som i dag har voksne barn, opplevde deres fedre som primærnæringsdrivende og try gge i deres mannlige verdier, mens de fleste i dag er tilknyttet virksomhet i servicenæringen, noe som krever andre former for mannsroller. Spørsmålet blir derfor om denne endringen har innvirkning på verdioverføringen fra far til sønn. Dersom menn ikke b ehersker egen rolle i forhold til de krav samfunnet rundt dem stiller, er spørsmålet om dette kan bidra til at sønnene får sosiale og emosjonelle problemer. En vil forsøke å finne ut om verdioverføringen kan ha sammenheng med gutters sosiale og emosjonell e problemer, om guttene kan få problemer med å forvalte mannsrolleverdiene i andre oppvekstarenaer, for eksempel i barnehage og skole. De offentlige institusjonene kan ha andre forventninger til gutter enn det dagens fedre vektlegger. Prosjektet vil ta ut gangspunkt i fedrenes ståsted og hvordan de opplever verdioverføringen og sønnenes forvaltning av verdiene i deres omgivelser.

Activity:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project