Back to search

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Bruk av mobil- og nettbaserte tjenester i mobil terapi og selvregulering

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Manager:

Project Number:

162177

Application Type:

Project Period:

2004 - 2007

Location:

Partner countries:

Prosjektet skal utvikle kunnskapsintensive tjenester levert via integrerte web- og mobiltelefoniløsninger, som skal støtte opp om medikamentell behandling. Dette vil kunne bedre compliance til medikamentell behandling og ha en medisinsk/psykologisk effekt . Forskningen skal utvikle et program for røykeslutt. Forskningsprosjektet skal gi svar på om tjenesten: a) har effekt på compliance b) har andre positive effekter c) kan gjenskape virksomme elementene i en klinisk, terapeutisk setting d) kan spille en rolle i en selvreguleringsprosess. Det skal gjennomføres studier med ulike typer av design: a) randomiserte, klinisk kontrollerte forsøk, b) prospektive, longitudinelle undersøkelser, og c) kvantitative og kvalitative brukerstudier. Prosjektet gjennomføres av Happy Ending AS, mens forskningen ledes av professor Pål Kraft. Et kompetent nasjonalt fagråd er etablert til støtte for prosjektene og det er etablert samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner. I forbindelse med prod uktutviklingen har Happy Ending AS inngått samarbeidsavtaler med Pfizer AS og Carrot Communications AS.

Funding scheme:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk