Back to search

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

ECOSYS-Norge

Awarded: NOK 1.7 mill.

Telenor FoU med Telenor Networks og Nærings- og handelsdepartementet vil være norske partnere i CELTIC prosjektet ECOSYS. Prosjektet har totalt 10 partnere og vil analysere neste generasjons mobile løsninger, radioløsninger og bredbåndsløsninger for fastn ettet. En viktig del av prosjektet er utvikling og anvendelse av tekno-økonomisk metoder og analyseverktøy. Prosjektet vil utvikle nye etterspørselsmodeller for bredbånd der ny teknologi innføres, eksempelvis migrasjonseffekter mellom forskjellige teknol ogier/ teknologi-generasjoner. Prosjektet vil videreutvikle en tekno-økonomisk beregningsmodell som brukes til å beregne nåverdier, lønnsomhet, risikonivå etc og benytte modellen til å analysere scenarier og businesscases for bredbåndsutviklingen i Europa og Norge.Spesielt vil resultatene og analysene for grisgrendte strøk være svært verdifulle for de deler av komune-Norge som har spredt bosetting. Resultatene skal spres i Norge gjennom Nærings- og handelsdepartementet og gjennom publisering i nasjonale og internasjonale tidskrifter/ konferanser.

Funding scheme:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project