Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Egenskaper hos salmonella i fabrikker

Awarded: NOK 5.4 mill.

Norge har få salmonellatilfeller, og bekjempelse av salmonellabakterier er høyt prioritert slik at denne gunstige situasjonen kan opprettholdes. Det er viktig å bekjempe bakteriene i alle ledd i næringskjeden. Dessverre er salmonellaforurensing i fabrikke r er spesielt vanskelig å bekjempe. Fôrråvarer, spesielt importerte, kan være forurenset med salmonella, og dette stiller store krav til norsk fôrindustri. Norsk fôr- og fiskemelsindustri, samt deler av næringsmiddelindustrien, har nå gått sammen om et forskningsprosjekt for å skaffe mer kunnskap om egenskaper hos salmonella som kan være viktige for bekjempelse i fabrikkmiljø. I prosjektet vil det bli gjort systematiske epidemiologiske studier i alle fabrikkene. Videre skal man undersøke salmonellastamm enes evne til å daanne biofilm, og å se på effekten av ulike desinfeksjonsmidler når bakteriene sitter i en biofilm. Forholdet mellom salmonella og andre bakterier i fabrikkene vil bli studert, og det blir sett spesielt se på hvordan desinfeksjonsmidler p åvirker et slikt forhold. Salmonellabakteriene evne til å kommunisere og samarbeide med andre bakterier i fabrikkene vil også bli undersøkt.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project