Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Reguleringsmodeller for verdiskapning i kystfisket

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

162322

Application Type:

Project Period:

2004 - 2006

Funding received from:

Subject Fields:

Prosjektet skal utvikle en forvaltningsmodell for kystkvoter. Kravet til modellen er at den skal øke verdiskapningen i kystfisket gjennom å øke fleksibiliteten og spesialiseringsmulighetene slik at fartøyene kan redusere driftskostnader og levere fisken n år og i de kvaliteter som den gir den beste verdien både for fiskere og forbrukerne. Modellen vil være en nyskapning i norsk sammenheng, men trekker på internasjonale erfaringer bl.a. EU, New Zealand, USA og Japan. Prosjektet er en utvidelse av den kunnsk apsbasen som er bygd opp gjennom tidligere NFR finansierte prosjekter ved NFH og erfaring fra kystfiske. Resultatene vil være interessante i alle land hvor kystfiske skal reguleres. Analysene baseres på data fra Fiskeridirektoratet og fiskesalgslagene sam t innhentede erfaringer fra litteraturen og erfaringer fra andre land. Det tas det også sikte på å gjennomføre uttesting av modellen i et pilotprosjekt med fiskerimyndighetene og eventuelt noen fangstlag. Prosjektet er organisert gjennom en styringsgrupp e med deltakere fra Kystfiskarlaget, en fiskeeksportør, en fra Sametinget og en forsker. Forskere fra NFH vil stå for den forskningen.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project