Back to search

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

UMBRA - Utvikling av Mobile brukergrensesnitt

Awarded: NOK 3.7 mill.

Utbredelsen av mobile datasystemer har i stor grad vært teknologidrevet. Dette, sammen med manglende metodikk for utvikling brukervennlige mobile anvendelser har bidratt til å begrense utbredelsen av mobile løsninger for forretningsvirksomhet, og at de lø sningene som finnes har variabel brukskvalitet. Mobile dataløsninger har videre en risiko for å bidra til å forsterke nye skillelinjer i samfunnet basert på evnen til å beherske moderne teknologi. UMBRA-prosjektet adresserer disse problemstillingene. I U MBRA skal seks norske industribedrifter som er sentrale innen utvikling av mobile anvendelser sammen med SINTEF utvikle designguidelines, brukergrensesnittkomponenter, evalueringsmetodikk og anvendelser innenfor området mobile brukergrensesnitt. Resultate ne skal utvikles i et tett samarbeid mellom en felles forskningsaktivitet og aktiviteter i seks pilotprosjekter. Aktivitetene i pilotprosjektene vil være på ulike nivåer, fra arbeid med generelle designprinsipper, evalueringsteknikker og brukergrensesnitt komponenter, via arbeid med designprinsipper på tvers av produkter og brukergrupper til arbeid med konkrete brukerspesifikke løsninger.

Funding scheme:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project