Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Samisk modernisering og revitalisering i nordnorske kyststrøk

Awarded: NOK 0.64 mill.

Med modernisering sikter en til framveksten av samiske institusjoner og organisasjoner knyttet til det politiske/administrative-, kulturelle- og næringsmessige området og de konsekvenser dette har for det samiske samfunn i forhold til diversitet og identi tet. Med revitalisering sikter en til den sterk økte interesse for og markering av sjøsamisk tilhørighet i kyststrøkene på 1990-tallet. Dette gir seg uttrykk på en rekke måter bl.a. ved å ikle seg samiske identitetsmarkører. Den ene innfallsvinelen er å b eskrive arten og styrken i den samiske revitaliseringsprosessen. Prosjektet nytter her en kulturanalytisk tilnærming. Den andre hovedtilnærming er knyttet til det en har betegnet som samisk modernisering. Dette aspektet belyses gjennom å studere den lokal e handtering på institusjonsplan av et sett av saksområder og stridsspørsmål, særlig etter 1990. En tar her utgangspunkt i institusjonell teori, men også i det som gjerne betegnes som iverksettingsteori. Prosjektet vil legge stor vekt på det komparative p erspektivet i fortolkningen av hendelsesforløpet. Utvalget av de kommuner en studerer er gjort for ut fra komparative hensyn.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project