Back to search

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Number:

162449

Application Type:

Project Period:

2004 - 2009

Selv om samisk reindrift gir lav økonomisk avkastning i de fleste områder, har reindriftsbefolkningen vært voksende de seneste tiårene. Dette avviker fra det en skulle forvente ut fra en moderne formålsrasjonalitet. Det er mye som tyder på at reindriftssa mene praktiserer det Weber kaller en substansiell rasjonalitet. Foreliggende analyser tyder på nær sammenheng mellom landskap, driftsform og type rasjonalitet i reindriften. Prosjektet bygger på to overordnede hypoteser: 1. Livsformhypotesen: Reindriften har en egenverdi for utøverne som gjør at de aktivt velger å bli i næringen. 2. Kapitalhypotesen: Manglende anerkjennelse av reindriftsamenes ressurser som kapital har vært/er en bremse på deres etablering av kapitalkrevende virksomhet. Prosjektet skal analysere reindriftens økonomi basert på undersøkelser i flere typer reindrift både i Norge og Sverige, i nord-samisk og sør-samisk område. Det skal gjennomføres både kvantitative og kvalitative analyser i utvalgte regioner, m ed fokus på husholdsnivå for å kartlegge hovedtrekkene i reindriftssamenes økonomi. Fokus i de kvantitative analysene er dannelse og omfang av verdistrømmer i reindriftshusholdene og deres nærmeste omgivelser. I de kvalitative analysene er utgangspunktet beslutningssituasjoner og strategiske valg hos reindriftssamer. På grunnlag av de regionale analysene gjennomføres komparative analyser for å finne hvor representative funnene i de regionale analysene er.

Funding scheme:

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project