Back to search

SHP-Strategiske høgskoleprogram

Utdanning og oppvekst i grissgrendt busetting.

Awarded: NOK 3.4 mill.

I skoleforskning har problemstillinger knyttet til små skoler som regel vært fraværende. Dette henger sammen med at skoleslaget i de fleste industrialiserte land omfatter få elever, men kanskje også med at den lille skolen med undervisning i aldersblandet gruppe ofte blir sett på som en avviksordning. Bestemte rammefaktorer, som elevgrunnlag og geografisk beliggenhet, preger disse skolene, og vi ser dem som en avgrenset gruppe med en særpreget pedagogisk problematikk. Prosjektet tar sikte på å bidra til ø kt kunnskap om skole og oppvekst i områder med spredt bebyggelse. Forskningsteamet vil med delprosjekt 1 i fellesskap utarbeide et spørreskjema for en kartleggingsundersøkelse/survey. Denne vil gi et bredt grunnlag for det videre arbeid med de resterende delprosjektene. Med delprosjekt 2 ønsker man å belyse hvordan lærere i barnehager og skoler definerer læringsressursen de faktisk har i forhold til den sosiale og kulturelle konteksten som læringsarbeidet foregår i.

Funding scheme:

SHP-Strategiske høgskoleprogram