Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt

Awarded: NOK 19.6 mill.

Det er vedtatt i Stortinget at kastrering av gris ikke lenger vil være tillatt i Norge fra 2009. Problemet knyttet til produksjon av ukastrert hanngris er at en betydelig andel av slaktene vil være beheftet med uønsket rånelukt og rånesmak. Denne egenskap en er i hovedsak knyttet til slaktets innhold av luktstoffene androstenon og skatol. Androstenon er et stoff produsert i testiklene, mens skatol er et nedbrytningsprodukt fra tarmen. Til tross for de mulige tiltak som til en viss grad vil kunne bidra til å redusere forekomsten av slakt med smaksfeil knyttet til de nevnte innholdsstoffer, vil det være behov for utvikling av hurtige metoder for utsortering av råneslakt for å unngå at forbrukere skal få kjøtt med rånesmak. Formålet med prosjektet er å utv ikle hurtige utsorteringsmetoder for råneslakt til bruk på slaktelinjen. Det vil bli foretatt en kritisk utprøving av eksisterende metodikk og nye måleteknikker som kan ha et potensiale for bruk på slaktelinjen til påvisning av hanngris med rånelukt og rå nesmak. I tillegg vil det bli undersøkt om det kan finnes andre kjemiske parametre som kan være høyt korrelert til rånelukt og rånesmak som vil kunne anvendes til utsorteringskriterium. På grunnlag av resultateter fra disse aktivitetene vil det bli for etatt en prioritering av hvilken metode(r) det vil bli satset på å videreutvikle i prosjektet for å ende opp med en eller flere metoder som vil kunne tas i bruk på slaktelinjen.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land