Back to search

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Undersøke buksprenging i pelagiske fiskearter ved hjelp av ikke-destruktive metoder.

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Number:

163347

Project Period:

2004 - 2005

Funding received from:

Organisation:

En av de store utfordringer i pelagisk sektor er kvalitetsforringelse av råstoffet som fører til buksprenging, dvs. at buken sprekker i pelagiske fiskearter. Såkalt ”buksprenging” kan skje når fisken spiser store mengder dyreplankton (åte), og råstoffet b lir til tider forringet i en slik grad at det ikke er egnet for konsum. Buksprengingen og den generelle kvalitetsforringelsen antas å ha sammenheng med stor enzymaktivitet som bryter ned fiskens proteiner (protolyse). Enzymaktiviteten er forårsaket av fis kens egne fordøyelsesenzymer og/eller av enzymer i åten. Innholdet av åte i fangsten kan variere fra art til art (sild, lodde, makrell), fra år til år, gjennom året og mellom ulike fangstfelt. I dag foregår vurderingen av åteinnholdet/enz.akt. ombord i fartøyet, basert på fiskernes erfaringer. Vurderingen er meget subjektiv (skala fra 0 til 3) og kan variere stort fra fartøy til fartøy. Det finnes også en rekke arter hvor man kan ha problemer med visuell bedømmelse av åteinnholdet, slik at enzym aktivit eten kan være høy uten at det foreligger synlige tegn før etter flere dager. Spesielt landindustrien/ fiskekjøperne opplever dette som et problem, da råstoffet ikke har den kvalitet som forutsatt under kjøpet. Fartøyene på sin side har behov for å vite no e om fiskens tilstand slik at nødvendige tiltak kan treffes i tide (f.eks. fyllingsgrad i tanker, kjøling, lagrings- og transporttid). I dette prosjektet ønsker vi å studere problemstillingen rundt årsaken til buksprenging av sild og makrell ved å studer e intakt fisk ved hjelp av ulike NMR-teknikker (Nuclear magnetic resonance). I tidligere studier av denne problemstillingen er det kun benyttet destruktive teknikker hvor fisken måtte åpnes og forskjellige organer analyseres. Hovedprosessene i fisken er b litt identifisert, men den indre anatomiske opprinnelsen av nedbrytningen er fortsatt uklar, og derfor ønskes undersøkt i dette prosjektet.

Funding scheme:

FISKTEK-Fiskeriteknologi

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project