Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Norsk lakseoppdretts konkurranseposisjon - en komparativ analyse av politiske rammevilkår i Chile og Norge

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Number:

163428

Project Period:

2004 - 2006

Funding received from:

Location:

Dette er en prosjektskisse for første modul av et større prosjekt NILF har planlagt ut fra initiativ tatt av sentrale aktører innen havbruksnæringen, med tanke på å kartlegge og analysere norsk oppdrettsnærings konkurraneevne. I første modul, som det søke s om midler til i denne omgang, er målsettingen å kartlegge og anlysere hvordan politiske rammevilkår påvirker norsk oppdrettsnærings konkurranseposisjon, spesielt sett i forhold til chilensk oppdrettsnæring. Det skal gjøres en komparativ studie av Norge og Chile hvor det også er et mål å komme fram til tiltak som kan bidra til at konkurranseevnen i forhold til andre land styrkes. Det dreier seg her om en empirisk kartlegging av rammebetingelser, satt i system for å gi en analyse av likheter og ulikheter mellom Chile og Norge. Analysen skal videre vise i hvilken grad rammebetingelsene påvirker næringens inntekter og kostnader. Både handels- og næringspolitiske rammebetingelser søkes kartlagt. Cermaq ASA er bruker, temaet er meget aktuelt og prosjektet h ar også bred støtte i havbruksnæringen ellers. Prosjektet utføres i samarbeid mellom NILF og Kontali Analyse AS, og planlegges ferdigstilt i løpet av juni 2005. Det forventes at prosjektet vil bidra med ny kunnskap om konkurranseposisjonen til ei næring s om er utsatt for sterk konkurranse fra utlandet.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project