Back to search

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Instrumentpakke for økosystemvurdering - F/F G.O. Sars

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Manager:

Project Number:

163484

Application Type:

Project Period:

2004 - 2005

Location:

Framtidig fokus for marin overvåkning vil i økende grad bli økosystemene i stedet for de enkelte bestander. For å nå slike mål trengs en målrettet og koordinert utvikling av metodikken med et bredt samarbeid mellom institusjoner i inn og utland. Konseptue lle rammeverk med tilhørende teknologiske løsninger må utvikles og utprøves for å komme fram til bærekraftige forslag som kan tjene et formål om ansvarlig forvaltning av økosystemene. En rekke prosjekter har vært gjennomført i etter kant av "Godøutvalget s" rapport av 1998 (nrcwg.imr.no). Disse dekker de viktigste utfordringene knyttet til fiskeatferd, måleteknologi og prøvetakingsmetodikk. Problemkomplekset har blitt vesentlig bedre beskrevet og ulike forslag til teknologiske løsninger har framkommet. Ha vforskningen har som mål å etablere samarbeid med teknologiorienterte institusjoner og bedrifter som kan bidra i bygging av nye teknologiske løsninger som fører oss ett skritt videre mot en effektiv overvåkning av sann mengde og sammensetning i tid og rom av de viktigste organisemnen som har betydning for ansvarlig høsting av de marine økosystem. I 2003 fikk Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet nytt forskningsfartøy som implementerte det viktigste innen ny teknologi knyttet til overvåkning fra fartøy. Denne søknaden utvider det spekter av instrumentering som kan brukes til dette formålet og tar sikte på å forbedre dekningraden i vannsøyla (Lidar), kvantifisere prøvetakingsefektiviteten med trål og kvantifisere atferd som påvirker fordeling i tid og rom.

Funding scheme:

AVIT-Avansert vitenskapelig utstyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project