Back to search

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nytt pulver nøytron diffraktometer - PUS 2

Awarded: NOK 5.0 mill.

Pulver nøytrondiffraksjon er en sentral metode for strukturundersøkelser av funksjonelle materialer og nanomaterialer. Det er et stort behov for et nytt pulver nøytron diffraktometer, PUS 2, øremerket for in-situ og tidsoppløste studier i tillegg til det eksisterende høyoppløsningsinstrumentet PUS ved JEEP II. Disse to instrumenter vil utfylle hverandre og være viktig bidrag til nasjonale prosjekter (for eksempel NANOMAT) som involverer samarbeid med universiteter og forskningsinstitutter og avgjørende fo r deltakelse i internasjonale prosjekter (EU, Norden, USA, Asia). Dette vil også gi unike muligheter på grunn av den tiltagende "nøytrontørken" i Europa. Oppbyggingen av PUS 2 vil bli basert på state-of-the-art teknologi. Eksempler på bruksområder er mate rialer for hydrogenteknologi og spesielt hydrogenlagring, oksider for IKT og energi, magnetiske materialer, nanoporøse materialer, hybrid-materialer etc. PUS 2 forsøkes finansiert ved midler fra NANOMAT, Universitetet i Oslo og Institutt for energiteknikk .

Funding scheme:

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer