Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Demokrati, religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter

Awarded: NOK 3.6 mill.

Problemstillinger i skjæringspunktet mellom religionsfrihet og kvinners menneskerettigheter utgjør en brennbar tematikk både internajsonalt og innenfor nasjonalstatenes rammer. Den setter sterkt preg på internasjonal feministisk debatt og blir stadig mer sentral i norsk samfunnsdebatt. I alle samfunn handler debatter om kvinners posisjon og livsvilkår samtidig, og stadig tydeligere, om det uforløste forholdet mellom sett av menneskerettigheter som ikke uten videre lar seg oppfylle samtidig. Dette prosjekt et vil analysere misforhold og konflikt mellom teologisk basert rettsoppfatning og moderne sekulære rettsystemer, og grenser for trossamfunnenes autonomi i (semi)sekulære stater. Den praktiske ambisjonen er å etablere et kunnskapsgrunnlag for rettighetst enkning og rettighetspolitikk i konkrete kontekster der kvinners rett til ikkediskriminering står på spill. Prosjektet er et fler- og tverrfaglig samarbeid som inkluderer analyser av kjønnsmodeller i monoteistiske religioner, inkulturasjonsprosesse og int ern rettsutvikling i semisekulære og religiøse stater, konstruksjoner av islam i internasjonale menneskerettighetsfora, fortolkninger av hijab som religiøst / politisk symbol, avveining av religionsfrihet og likestillingsrett i internasjonal rett, den i nternasjonale utviklingen av reproduktive rettigheter samt folkerettslige vern mo kjønnsbasert forfølgelse. Kvinners grunnrettigheter er et felles utgangspunkt for prosjektet, slik disse følger av prinsippet om demokratisk likhet, og er folkerettslig for ankret gjennom internasjonale menneskerettighetskonvensjoner, særlig FN-konvensjonen om elimering av alle former for diskriminering av kvinner (CEDAW). Samarbeidsprosjektet er bygget opp rundt et treårig seminar- og konferanseprogram, samt en serie nyutvi klede forskningsprosjekter (jf. over), og administreres av avdeling for kvinnerett ved det juridiske fakultetet, UiO.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf