Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kroppen som en situasjon: en fem-darwinistisk lesning av Toril Mois fenomenologiske posisjon

Awarded: NOK 0.35 mill.

Dette er et kort, men grunnlagsorientert forskningsprosjekt som sikter imot å drøfte inngående om Mois fenomenologiske analyse av de Beauvoirs syn på moderskapet lar seg forene med et ny-darwinistisk feministisk syn på moderskap og kroppsliggjort praksis. Prosjektet vil resultere i en vitenskaplig artikkel som vi ønsker å publisere i NORA med tanke på å engasjere en størst mulig nordisk leserkrets. I dette arbeidet vil vi først plassere Mois teoretiske posisjon innenfor de siste tiårs teoretiske debatter om moderskapet og dets biologiske og kulturelle basis. Vi vil så vurdere Mois utlegninger av de Beauvoirs syn på kvinners reproduktive roller histo risk og i nyere tid og sammenstille disse med vår egen lesning av nyere feministiske bidrag til forståelsen av moderskapet i både evolusjonær og historisk tid. Vi vil avslutningsvis drøfte om de Beauvoirs kritikk av biologisk determinisme fremdeles er gyl dig i lys av en analyse av et utvalg av nye bidrag om moderskap og kropp fra evolus jonsbiologer og evolusjonspsykologer.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project