Back to search

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn i media - stillstand og endring

Awarded: NOK 99,999

Media omtales gjerne som den 4. statsmakt, som setter dagsorden i den offentlige debatten og påvirker hvordan vi oppfatter oss selv og andre. Forskning foretatt i forbindelse med Makt- og demokratiutredningen viser at media er blant de mest kjønnsskjeve på redaktør og ledelsesnivå. Mellom 80-90 prosent av sjefredaktører/ledere er menn. Annen forskning har vist at dette er en kjønnsskjevhet som langt på vei opprettholdes i kildevalg og valg av nyheter. Samt at måten kvinner og menn representeres og iscene settes framstår som svært konvensjonelle og stereotype. Samtidig er det tegn til endring. Andelen kvinner i redaksjonene er økende, i flere medier er det et uttalt ønske om større kjønnsbalanse og det eksperimenteres med utradisjonelle iscenesettelser av kjønn. Tema for denne konferansen er hvilke representasjoner og iscenesettelser av kjønn som finnes i mediene, og hva som skaper på den ene siden marginalisering og stereotypier - på den andre siden: inkludering og mangfold. Hvordan virker eksterne marke ds og maktforhold inn? Er deregulering og kommersialisering kilde til ensretting eller større mangfold? Hvilke forhandlinger om kjønn og makt utspilles i redaksjonene? Hvilke følger har alt dette i neste omgang for kildevalg, stoffvalg, nyheter, represent asjoner og iscenesettelser? Til tross for at kjønn og media stadig er framme i samfunnsdebatten, mangler det forskning på området. Vi har invitert foredragsholdere fra Storbritannia og Sverige - som dels skal gi nye innspill i forhold til kjønnet mediefo rskning som felt, dels i forhold til konkrete forskningsprosjekter. Målet er at dette skal inspirere nye prosjekter på området. Målgruppen for konferansen er først og fremst norske og nordiske kvinne- og kjønnsforskere og medieforskere, journalister, reda ktører, politikere og aktive i organisasjoner som er interessert temaet. Konferansens første dag holdes på engelsk, andre dag på skandinavisk.

Funding scheme:

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project