Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Testikkelaktivitet hos råne relatert til forekomst av androstenon i fett.

Awarded: NOK 4.9 mill.

Kjønnslukt fra produkter av ukastrert hanngris skyldes høye konsentrasjoner av androstenon og skatol i fettet. Undersøkelen gjennomføres på dyr som inngår i Norsvins testingsprogram av råner. Grupper av råner med samme far vil bli undersøkt, eventuelt over flere generasjoner. Androstenon og testosteron har felles syntesevei i testikkelen fram til et visst stadium. Så skiller de lag. Genetisk variasjon i androstenonnivå i fett er dokumentert. Genetisk variasjon og betydelig effekt av seleksjon for test osteronnivå i plasma er påvist. Rasemessige variasjoner i androstenonnivå i fett er godt dokumentert. Mye taler derfor for at det kan være genetiske forskjeller i synteskapasitet og i relativ andel av syntesen mot androstenon og mot testosteron. Første del av prosjektet går ut på å følge androstenon og testosteron i siste del av vekstperioden hos Duroc og Landsvin. Androstenon vil bli analysert i fett ved slakting. Stadium i kjønnsutvikling vil bli bestemt ved histologiske, morfologiske og flowcytome triske undersøkelser av testis. Dette vil gi kunnskap om hvor mye av forskjellen i androstenonnivå som skyldes forskjeller i stadium i kjønnsutvikling og om det er forskjeller i produksjon av henholdsvis androstenon og testosteron mellom rasene. Rasems sig og individuelle forskjeller i råners evne til steroidproduksjon vil videre bli undersøkt ved å stimulere med HCG (humant choriongonadotropin). Nivåer av androstenon og testosteron i plasma, forholdet mellom de, og nivå av androstenon i fett vil bli relatert til testikkelmorfologi. Råner med vedvarende lave verdier av androstenon i plasma vil bli stimulert med HCG for å undersøke om lave verdier skyldes lav produksjonskapasitet. Binding av androstenon til sex-steroid binding globulin i plasma vil bli undersøkt for å se om en slik eventuell binding har betydning for overføring av androstenon til fettvev. Skatolnivået i plasma og fett vil bli målt og relatert til nivåer av androstenon og testosteron i plasma og fett

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land