Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Bruker, borger og barrierer - livssituasjon, forståelser og erfaringer forankret i funksjonshemning.

Awarded: NOK 5.0 mill.

Delprosjekt 1. Veier til yrkeslivet Målet med prosjektet er å få innsikt i faktorer og prosesser som har betydning for unge funksjonshemmedes inntreden på arbeidsmarkedet ("suksesskriterier"). Dette omfatter faktorer som de unge selv mener har vært avgjø rende. Det tenkes i denne sammenhengen både på faktorer som er a) endogene eller forankret i den enkelte unge, og som er b) er eksogene eller forankret i arbeidsmarkedet og praksiser og holdninger hos nøkkelpersoner (bakkebyråkrater). Et hovedperspektiv i undersøkelsen er analysen av den betydning kjønn og type funksjonsnedsettelse har for yrkesvalg og senere tilknytning til arbeidslivet. Delprosjekt 2. Veier bort fra yrkeslivet Målsettingen med prosjektet er å stille en del av de samme spørsmålene til unge funksjonshemmede med uførepensjon som blir stilt til informantene i delprosjekt 1. Vi tenker her på to grupper med uførepensjon. For det første de som aldri har vært i arbeidslivet, men som har gått direkte over til pensjon ved fylte 18 år. Og for de t andre dem som har vært yrkesaktive, men som har blitt uføretrygdet før fylte 34 år. Hvilke forhold (endogene og eksogene) har hatt betydning for at veien har gått bort fra arbeidslivet og over til uførepensjon? Som i delprosjekt 1 vil et hovedperspektiv i undersøkelsen være en analyse av betydningen av kjønn og type funksjonsnedsettelse.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon