Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Identity Politics among Disabled People and Public Service Provisions in a new Landscape

Awarded: NOK 5.0 mill.

Gjennom prosjektet skal vi fremskaffe variert kunnskap om, og en bedre forståelse av funksjonshemmedes identitetsprosjekter - sett i sammenheng med hvordan endringer i tjenesteytingsfeltet, offentlig politikk og nye eksterne forhold påvirker elementære s osiale fenomener som funksjonshemming, disablement og "the politics of identity and difference". Identitetspolitikk handler om selvforståelser, erfaringer, praksiser og fronting, i hverdagslivet så vel som i mer offentlige sammenhenger. Erfaringer med å v ære/ha avvikende kropper (gendered, disabled) står sentralt, sammen med de møtepunktene hvor funksjonshemmede treffer ulike deler av tjenestefeltet i den moderne velferdsstaten. Forskningen er flerfaglig og vil bli gjennomført via ulike vitenskapelige per spektiver (statsvitenskap, sosialantropologi og sosiologi), gjennom empirisk nybrottsarbeid, nye koblinger, dybdeanalyser av ny empiri og et gjennomført komparativt design både mht teori og geografi. Prosjektet har flere teoretiske og empiriske nedslagsfe lt: Et fokus er funksjonshemmedes varierte identitetsstrategier og forankringsmåter. Et annet fokus er sammenhengene mellom estetikk, kropp, hjelpemidler og performance. Andre elementer er blant annet; ulike former for motmakt, brukermakt/medvirkning og r ettsaktivisme.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project