Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Teknologiske innovasjoner i pelagisk sektor – drivkrefter og konsekvenser

Awarded: NOK 0.80 mill.

I dette prosjektet ønsker vi å analysere konsekvensene av teknologiske innovasjoner for aktørene i pelagisk sektor, herunder betydningen av teknologi, og effekten av teknologisk endring. Etter dårlige år med sviktende økonomi og kondemnering av mel/olje fabrikker, fulgte et oppsving i sektoren på 1990-tallet gjennom omleggingen til konsumproduksjon. Endringene til konsumproduksjon var blant annet initiert av markedsmessige forhold og en mer sikker ressurssituasjon. En konkurransedyktig næring skal idee lt sett være i stand til å drive produktutvikling og innovasjon, den skal kunne organisere seg og utvikle økonomiske enheter på en måte som løser utfordringene på en effektiv måte, og ikke minst slik at den er i stand til å konkurrere om arbeidskraften. Forskjellige datakilder vil bli benyttet til å få en oversikt over næringa. Deretter ønsker vi å studere teknologi og teknologiens effekt på næringa ved hjelp av en kombinasjon av kvalitative og kvantitative teknikker, blant annet dynbdeintervju med utva lgte aktører, og en survey.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project