Back to search

TU-Tungt utstyr

Oppgradering av vitenskapelig utstyr for forskning innen kognitiv elektrofysiologi

Awarded: NOK 0.83 mill.

Project Number:

165488

Application Type:

Project Period:

2005 - 2005

Funding received from:

Location:

Det søkes om en utstyrsbevilgning til fornyelse og oppgradering av det elektrofysiologiske laboratoriet ved Psykologisk institutt. Her benyttes det fortsatt 10 år gammelt utstyr som bør skiftes ut. Laboratoriet er basis for den avanserte forskningsvirkso mheten innenfor kognitiv- og nevropsykologi som har utviklet seg sterkt i senere år, men som nå er i behov av en oppgradering til dagsaktuell standard. Denne standarden omfatter to forhold, utvidelse av registreringsmulighetene fra 32 til 128 kanal kapasi tet og innkjøp av programvare for koordinering av data fra elektrofysiologisk registrering med anatomisk informasjon fra MRI. Forskergruppen som benytter utstyret har siste 5 år publisert ca. 30 internasjonale artikler, og er vurdert som ”excellent” av N FRs evalueringspanel for psykologisk/psykiatrisk forskning. Gruppen vil derfor i høy grad kunne nyttiggjøre seg bedre utstyrsmuligheter. Aktuelle forskningsproblemer knytter seg til grunnleggende menneskelige hukommelses- og språkprosesser og deres utvik ling og endring i et livsløpsperspektiv.

Funding scheme:

TU-Tungt utstyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project