Back to search

TU-Tungt utstyr

FoU-utstyr for mikrosystemteknologi

Awarded: NOK 2.0 mill.

Søknaden dekker nødvendig nytt utstyr for sammenstilling og pakking av mikrosytemer ved Institutt for mikrosystemteknologi ved Høgskolen i Vestfold. Instututtets FoU-laboratorium er etablert i samarbeid med Micro-Tech Innovation (MTI). Instituttet er i da g en etablert partner i Norwegian Microsystem Center (NMC)-samarbeidet, og er tillagt oppgaver som ett av flere nasjonale sentra for utdannelse, forskning ug utvikling. Utstyrsbehovet omfatter utstyr for test på skivenivå av mikrosensorer og aktuatorer, m ontasje og innkapsling av mikrosystem i miniatyr kavitets-kapsler og konstruksjon av mikrosystem basert på "chip-on-board"(COB)-teknikk. Utstyret skal også muliggjøre bygging av biokompatible mikrosystem i Norge. Utstyret vil bli gjort tilgjengelig for an dre brukere som UiO, Sintef og industribedrifter, og vil inngå som elementer i et senter for ekspertise innen pakketeknologi. Lokal industri har så langt bidratt med brukt utstyr og faglig og økonomisk støtte i oppbyggingen av laboratoriene ved Høgskolen i Vestfold. Utviklingen av pakketeknologi skjer koordinert med flere pågående og planlagte nasjonale og internasjonale prosjekter innen mikrosystemteknologi ved Høgskolen i Vestfold, som har et nært samarbeid med nasjonal industri og FoU-virksomhet i fag området. Høgskolens fagpersonale på vel 20 personer innen mikrosystemteknologi, danner kjernen i det fagmiljø som er nødvendig for en vellykket gjennomføring av prosjektet. Av disse er 6 stipendiater.

Funding scheme:

TU-Tungt utstyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project