Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Kjønn, kapital og eierskap - en studie av det moderne kjønnsforholdets kulturelle økonomi

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Number:

167036

Application Type:

Project Period:

2005 - 2008

Location:

Et gjennomgående trekk ved moderne samfunn er at økonomisk entrprenørskap og eiendom og forvaltning av større kapitalverdier framstår som et mannlig domene, mens kvinner er nærmest usynlige i offentligheten som eiere og kapitalforvaltere. Prosjektet søker å avdekke de underliggende kulturelle meningsaspekter som bidrar til å reprodusere denne vedvarende kjønnsulikhet, ved å studere hvordan hvordan symbolske forestillinger om kjønn er - og historisk har vært - koblet til forvaltning av kapital og eiendom i det moderne Norge. Et sentralt teoretisk siktemål er å utforske hvordan denne type meningsforbindelser kan sies å inngå i selve konstruksjonen av det moderne kjønnsforholdet, som grunnleggende dimensjoner ved kategoriene "mannlig" og "kvinnelig". Spørsmå let vi stiller er i hvilken forstand kapitalen har kjønn - ikke bare i sine økonomiske og samfunnsmessige virkninger, men også som symbolsk konstruksjon av personer og sosiale relasjoner. Prosjektet består av to delstudier som tilsammen utgjør en overord net helhet. Den ene studien er en undersøkelse av hvordan ulike typer kapitalverdier fordeler seg på kjønn i dagens Norge, og hvordan kvinner forvalter sitt eierskap relativt til menn. Et hovedformål er å klarlegge de ideer og forestillinger som knytter s eg til kvinnelig og mannlig eierskap - hvordan penger, kapital og eiendom inngår i en kulturell diskurs om kvinnelighet og mannlighet. Den andre delstudien handler om å spore opp disse forestillingenes historie. Vi vil gi et omriss av viktige institusjone lle og legale rammer som har strukturert tilgang på kapital og eiendom for kvinner og menn gjennom den moderne epoke i Norge, og drøfte teoretisk hvordan disse rammer kan ses som utrykk for - og har produsert skiftende kulturelle oppfatninger om kjønn.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project