Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Trusselbilder og definisjonsmakt. Forstudie for å analysere norsk sjømatnærings markedsutfordringer relatert til mattrygghet, miljø og etikk

Awarded: NOK 0.50 mill.

Mattrygghet og miljøoppfatninger rundt matvareproduksjon og - konsum er tema som blir stadig mer aktuelle. Denne studien tar utgangspunkt i dynamikken rundt forbrukeres oppfatninger, holdninger og handlinger relatert til mattrygghet, miljø og etikk med fo kus på sjømat. En fokusgruppeundersøkelse gjort for Nordisk ministerråd i 1998 om forbrukerholdninger til bærekraftig fiskeri og økologisk fisk viste at kunnskapsnivået hos konsumentene om det marine miljøet er lavt. Dette gjør forbrukerne mottakelige for tilfeldig påvirkning av oppslag i media. Det norske sjømatmarkedet er lite sensitivt og en dårlig retningsgiver i forhold til oppmerksomheten slike spørsmål har i voksende, fremtidige markeder - overraskelsen for eksportører kan bli stor i møte med mer k ritiske markeder. Vitenskapelige undersøkelser innfor disse temaene har oftest fokus på andre matvarer enn fisk, slik at sjømatnæringen har et mangelfullt kunnskapsgrunnlag for å gjøre løpende og riktige vurderinger relatert til mattrygghet, miljø og etik k. Nyere medieoppslag, der utenlandske medier blant annet kopler norsk laks og dioksin, gjør det relevant med tilsvarende studier i forhold til sjømat. Spørsmålet om konsumentmakt i forhold til miljøspørsmål og mattrygghet er ansett som usikkert ettersom holdninger og handlinger ofte følger ulike mønster. Holdninger og forbrukeratferd kan bli påvirket av media. Media har en betydelig rolle i forhold til informasjonsformidling til offentligheten, om for eksempel risikoer. Vi benytter en kvalitativ metodisk tilnærming, og vi gjør bruk av teoretiske perspektiver relatert til konsumentadferd, risiko, og media som dagsordenbygger.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project