Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Betydning av produkt- og produksjonsinformasjon på evaluering av sjømat

Awarded: NOK 3.4 mill.

Norsk fiskerinæring får nye påbud, krav og forventninger fra forbrukere om å merke sine råvarer og produkter med opprinnelse, produktinnhold og produksjonsmåter. Dette er med på å forsterke betydningen av kunnskap om hvordan og for hvem informasjon påvirk er evaluering og valg av deres produkter. Prosjektet er utformet som et doktorgradsstipend hvor kandidaten over 4 år skal gjennomføre en kurssekvens og en avhandlingsdel. Avhandlingen vil bestå av fire internasjonale publikasjoner som skal dekke problemst illinger om hvordan forbrukere reagerer på ulike former og kanaler for merke, produkt og produksjonsinformasjon. Blant annet vil vi ha fokus på informasjon om oppdrettet og villfanget fisk fra Norge og norske farvann. Sentrale avhengige variable vil være opplevd kvalitet/tilfredshet, følte helseeffekter/risiko, tillit, intensjoner til kjøp, betalingsvilje og om mulig faktiske valg. Avhandlingen vil bygge på intervjuer og eksperimenter kombinert med spørreskjema. Multivariat dataanalyse vil benyttes.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram