Back to search

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Modellutvikling og analyser av norsk matvarepolitikk

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Manager:

Project Number:

167555

Application Type:

Project Period:

2005 - 2007

Location:

I jordbruket kan en observere at bøndene, selv på lang sikt, er villige til å akseptere en betydelig lavere avkasting på egen arbeidsinnsats enn det som er vanlig i det ordinære arbeidsmarkedet. Formålet med prosjektet er å utvikle og demonstrere en prak tisk og empirisk konsistent måte å modellere jordbrukshusholdningenes allokering av arbeidskraft mellom eget gårdbruk og det alternative arbeidsmarkedet. En transformasjonsfunksjon (CET funksjon) vil her tilpasses empiri fra den norske jordbrukssektoren. Funksjonen vil så implementeres i en aggregert numerisk modell, hvorpå det demonstreres hvordan ulike forutsetninger med hensyn til jordbrukshusholdningenes arbeidstilbud påvirker resultatene i virkemiddelanalyser.

Funding scheme:

AREAL-Areal- og naturbasert næringsutvikling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project