Back to search

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Merker, merker....., gir de konkurransefortrinn? Og for hvem?

Awarded: NOK 0.85 mill.

I sjømatmarkedet har det dukket opp en del nye typer av produktmerker de siste årene. Spesielt viktig er som i all handel private lables. Miljømerker er også stadig viktigere, og kan skape en ekstra utfordring for norsk fisk som ikke har tilgang til denne type merker. Studier som har sette på betydningen av merker i sjømatmarkedet har i hovedsak benyttet surveydata. Dette kan medføre spørsmål ved dataenes reliabilitet. I dette prosjektet benytter vi scannerdata fra butikkenes kassaapparat som viser faktis k kjøpsadferd. Et stort antall observasjoner gjør det da mulig å teste flere hypoteser samtidig enn det som er mulig med survey data. Vi fokuserer her på spørsmål som: Er det er problem for norske produsenter at hoki fra New Zealand har MSC merke mens nor sk torsk ikke har det? Vil Alaska pollock med MSC bli en konkurrent i storbritania? Er merkenavn viktigere en fiskeart slik at produsentene kan skifte mellom forskjellige arter alt etter hva som til enhver tid er lettest tilgjengelig eller lavest priset? Variere dette med hvilen art og/eller hvilen produkttype en ser på? Og hvordan influerer miljømerker dette? Er privat lables mer prissensitiv en ordinære merkevarer? Varierer dette mellom supermarkedkjedene avhengig av hvilken profil en kjede velger å ha? Og hvordan virker disse faktorene samlet? Spørsmålene søkes besvart ved anvendelse av hedonisk og etterspørselsanalyse, og vi håper også å kunne gjøre metodiske bidrag i forhold til hvordan produktattributter kan inorporeres i etterspørselssystem.

Funding scheme:

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project