Back to search

RISIT-Transportsikkerhet

Oppfatninger av transportrisiko og sikkerhet i et dynamisk samfunnsperspektiv

Awarded: NOK 3.0 mill.

Med prosjektet ønsker vi å bidra til forståelsen av risikooppfatninger ved å studere endringer i oppfatningen av transportrisiko fra 1950 og fram til i dag. Et hovedgrep i prosjektet er å se tilbake på ulike tidsperioder, og gjennom disse ta "pulsen" på r isikooppfatningene som har vært. For hver epoke skal vi: 1. Gjennomføre brede analyser av risikooppfatninger 2. Se på hvilke forhold som har påvirket risikooppfatninger 3. Kartlegge strategier for kontroll av risiko. For det første er kunnskap om ris ikooppfatning viktig fordi denne oppfatningen påvirker hvordan vi håndterer risiko. For det andre berører risikohåndtering per definisjon sentrale menneskelige og samfunnsmessige verdier. En sentral oppgave i prosjektet vil være å studere konkurrerende op pfatninger og diskurser om risiko og farer. For å studere risikooppfatninger deler vi inn de siste 55 årene i tre epoker: 1950-1965, 1965-1990 og 1990-2005. Vi skal belyse følgende forskningsspørsmål innenfor hver av de tre epokene: 1. Hvilke risikooppf atninger, strategier og prioriteringer har transportselskaper, tilsynsmyndigheter og infrastruktureiere innenfor ulike transportsektorer for sikkerheten? 2. Hvilke sammenhenger er det mellom teknologiutvikling og oppfatning av sikkerhet og risiko innenfo r ulike transportsektorer? 3. Hva vektlegges i forskning i forhold til transportsikkerhet og -risiko, og hvilke risikooppfatninger er fremtredende? 4. Hvordan behandler medier transportrisiko og -sikkerhet, og hvilke forhold har betydning for hvordan t emaet blir behandlet? 5. Kan endringer i risikooppfatning og håndtering av risiko settes i sammenheng med trekk i den generelle økonomiske og politiske utviklingen i samfunnet?

Funding scheme:

RISIT-Transportsikkerhet

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project