Back to search

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

E-handel gir mer! Kundebehov og læring i elektronisk varehandel

Awarded: NOK 1.9 mill.

To sentrale utfordringer innen e-handel i dag er (1) å innhente og utnytte sikker og riktig kunnskap om kundene, og (2) å øke kundenes kompetanse slik at de selv kan treffe riktige beslutninger angående valg av varer og tjenester. Den elektroniske kjøpman nen må kjenne sine kunder, og kunne yte den veiledning og informasjon kundene trenger. I prosjektet deltar e-handelsaktørene Telehuset, Elkjøp, Maxbo sammen med løsningsleverandøren Visendi, og e-læringsleverandørene Sentienl eDialog24 og Norsk Interakt iv for å 1) Etablere empirisk kunnskap om hvordan få økt salg, kundeopplevelse og -lojalitet gjennom systematisk utnyttelse av informasjon om kunder i utforming av egne nettsteder, og 2) gjøre e-handelskunder i stand til å treffe gode produktvalg og bru ke produkter på en hensiktsmessig måte gjennom teknikker fra kundeveiledning. Integrering av kundeveiledning i e-handel forventes å generere mersalg ved at kundene blir oppmerksomme på egne behov. Prosjektet vil gjennomføres i fire faser fordelt over 20 05 og 2006. Fase 1 (jan-mars 05): Oppstart av utviklingsaktiviteter hos deltakerbedriftene, konsolidering og administrativ organisering. Fase 2 (mars-aug 05): Utarbeide og utprøve metode for innhenting av kunnskap om kunder og kundeintensjoner gjennom uli ke datakilder. Review av kundeveiledning i e-handel. Fase 3 (sept-juli 06): Evaluere metode for innhenting av kunnskap om kunder. Utnytte kunnskap i utforming av nye løsninger. Utprøve og evaluere ulike former for kundeveiledning i e-handel. Fase 4 (aug -des 06): Empirisk evaluering av utnyttelse av kunnskap om kunder. Etablering av design-patterns for kundeveiledning i e-handel. Prosjekteier: Abelia. Forskningspartner: SINTEF IKT. Eforum deltar som bransjeorganisasjon for e-handelsbedrifter og i tille gg til å bidra i forskningsaktivitetene har eforum sammen med Abelia Innovasjon en viktig rolle for formidling av prosjektet. Resultatene presenteres i tre åpne fagseminarer, samt tre vitenskaplige- og fire populærvitenskaplige publikasjoner.

Funding scheme:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk