Back to search

RISIT-Transportsikkerhet

"Mange bekker små gjør en stor å?" Om risikoutfordinger knyttet til samtidige endringsprosesser i norsk transportsektor

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Manager:

Project Number:

168286

Application Type:

Project Period:

2005 - 2008

Funding received from:

Location:

Nasjonal og internasjonal transportsektor endres grunnet endrede kommersielle rammebetingelser, nye trender i samfunnet generelt og bransjespesifikke utviklingstrekk. Det finnes lite kunnskap om hvilken innvirkning endringer som skjer samtidig på ulike ni våer i transportsektoren har på det samlede sikkerhetsnivået i bransjen. Med ulike nivåer menes departement, tilsyn, interesseorganisasjoner, transportorganisasjoner, bedrift, arbeidslag og individ. Prosjektet studerer samtidige endringsprosesser i trans portsektoren med vekt på luftfart, jernbane og sjøfart, og hvilke utfordringer disse endringsprosessene skaper for analyse og håndtering av risiko. Luftfarten benyttes som case for å kartlegge risikoutfordringer og utvikle en analytisk tilnærming (flerniv åanalyse) til endringer på ulike nivåer som er avhengige av hverandre. Analyseverktøyet vil generaliseres gjennom en komparativ studie av samtidige endringer og risikoindikatorer innen jernbane og sjøfart. Prosjektet gjennomføres ved å benytte en systemo rientert tilnærming med studier på tre ulike nivåer: individ/ gruppe (arbeidstaker, arbeidslag, team), organisasjon (virksomheter, interesseorganisasjoner) og samfunn (politiske myndigheter, department, tilsyn). Casestudien innen norsk luftfart innebærer en triangulering av metoder for å identifisere sikkerhetskritiske elementer på de ulike nivåene. Disse indikatorene benyttes i utviklingen av analyseverktøyet (flernivåanalyse) for forebygging av uønskede hendelser som følge av samtidige endringer. Prosj ektet vil kunne besvare en rekke spørsmål om hvilke sikkerhetskritiske funksjoner som berøres av samtidige endringsprosesser, samt utvikle en analytisk tilnærming med et forebyggende fokus fremfor et reaktivt granskningsfokus.

Funding scheme:

RISIT-Transportsikkerhet

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project